برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  1- استونفتون

1-Acetonaphthone

Methyl 1-naphthyl ketone; 1-Acetylnaphthalene

متیل -1نفتیل کتون؛ 1 استیل نفتالن

941-98-0