برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 10 و1 فنانترولین

1,10-Phenanthroline

o-Phenanthroline

ارتو- فناترولين

66-71-7