برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1و 5  دی فنیل کاربازید

1,5 Diphenylcarbazide

140-22-7