برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1و -4دی اکسین

1,4-Dioxane

123-91-1