برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,4-Dihydroxyanthraquinone

 1و 4دی هیدروکسی آنتراکینون

1,4-Dihydroxy-9,10-anthracenedione; Quinizarin

 کوئينيزارين؛ 1و -4دي هيدروکسي- 9و -10 آنتراسنديون

81-64-1