کاربرد کروم : آبکاری ، جوشکاری ، جوشکاری استیل ، ریخته گری و ....

عوارض تماس با کروم شش ظرفیتی

مکانیسم و منابع تولید فیوم

اثر مداخله گرها مختلف برروی میزان کروم شش ظرفیتی

اصول اندازه گیری کروم شش ظرفیتی  NIOSH 7600