عوامل زیان آور دستگاه فتوکپی

چک لیست بازرسی از دستگاههای فتوکپی

اشعه ماورا بنفش در زیراکس

اوزن و اکسید نیتروژن و  مونواکسید کربن در زیراکس