طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زمان برگزاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.

هدف - دامنه کاربرد   تعاریف -  خط مشی HSE -  هدف گذاری HSE

سازمانی چارت HSE -  مسئوليتها -ارتباطات و مشارکت  مدیریت ریسک و جنبه

الزامات قانونی HSE  - تجهيز کارگاه   صلاحيت -  آموزش -مستندات --

روش اجرایی  - کنترل عمليات  - طرح واکنش در شرایط اضطراری   بازرسی

اقدام اصلاحی و پيشگيرانه  - اصلاح و توقف عمليات

گزارش دهی و تجزیه و تحليل حوادث  - برچيدن کارگاه  -  تعهد به اجرای طرح