گزارش با توجه کامل به مفاد 90 و 93 قانون تأمین اجتماعی

فرم گزارش حادثه hse ( فوری) به  دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی – محیط زیست و انرژی

فرم گزارش 2  گزارش حادثه hse  ( میدانی ) ) به دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی –محیط زیست و انرژی

فرم گزارش 3  گزارش حادثه hse  ( تحلیلی - نهایی ) ) به دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی – محیط زیست و انرژی