شناخت فرآیند رنگ کاری خودرو : زدایش  رنگ كهنه – رنگ برهای شیمیایی - تمیزكاری باشعله

آستر كاری و بتونه كاری - طریقه مصرف بتونه پلی استر بتونه سنگی

-انواع رنگ های تعمیری خودرو  :  رنگ های نیتروسلولزی  - رنگ های اكريلیك ترموپلاست

رنگ های الكیدی  - رنگ های اكريلیك-يورتان  /  يوشش دو لايه رنگ اصلی- لاک شفاف

خطرات بهداشتی شیمیایی  رنگ-  تینر – گزلین – بنزن  

حفاظت تنفسی با استفاده از رسپیراتور   SAR- S.C.B.A

خطرات ارگونومیکی  نقاشی اتومبیل / كنترل خطرات بهداشتی محیط كار رنگ کاری اتومبیل