مواردی که در بازدید از خاموش کننده ها باید مورد بررسی قرار بگیرد

1_ بدون شارژ ماندن
2_ انجام نشدن آزمون های سلامت دستگاه
3_ زنگ زدگی در بدنه
4_ گذشتن از زمان استاندار شارژ
5_ ایجاد آسیب در بدنه خاموش کننده در اثر ضربه
6_ ایجاد آسیب در بدنه خاموش کننده در اثر مواد شیمیایی
7_ فاسد و سوراخ شدن شیلنگ خروجی خاموش کننده
8_ وجود هرگونه شکستگی در قطعات خاموش کننده
9_ از کار افتادن مانومتر (فشارسنج) دستگاه
10_ از بین رفتن مقاومت اسمی بدنه خاموش کننده در اثر ماندن در حرارت بالا
11_ ترکیدگی در خاموش کننده یا کارتریج آن
12_ نصب در جای نامناسب
13_ نصب در ارتفاع نامناسب
14_ نصب در مکان نم دار و مرطوب
15 _ نصب در شرایط محیطی نا مناسب
16_ انسداد مسیر خروجی نازل خاموش کننده
17_ آب بندی نبودن و وجود نشتی در خاموش کننده
18_ نداشتن ضامن ایمنی (پین ایمنی)

نحوه بازرسي كپسول هاي اطفاء حريق :

1- داغي قطعات تعويضي كپسول هاي اطفاء حريق از پيمانكار شارژ كننده گرفته شود.

2- بررسي وضعيت فيزيكي خاموش كننده ها .

3- نتيجه تست هيدرواستاتيك كليه كپسول ها طي نامه اي از طرف پيمانكار ابلاغ گردد.

4- هدف از بازديد كپسول ها اطمينان يافتن از عملكرد موثر وايمن خاموش كننده در موقع بروز حريق مي باشد.

5- پيمانكار شارژ كننده كپسول هاي اطفاء حريق مي بايست با هماهنگي و احد HSE آموزش اطفاء حريق بر گزار نموده و از كپسول هاي تاريخ گذشته براي اين منظور استفاده نمايد .

6- سيم پلمب به گونه اي باشد كه در مواقع ضروري به راحتي بريده شود .

7- كپسولهاي اطفاء حريق هنگام تحويل به صورت گزينشي وزن شود.

8- درجه فشار سنج كپسول ها به صورت چشمي كنترل شود.

9- كارت شارژ بر روي كپسول ها الصاق گردد.

10-بازديد ماهيانه از كليه كپسول ها ي اطفاء حريق غير از CO2 كه هر 6 ماه يكبار مي بايست بازرسي گردد.

11- بازرسي ساليانه براي اطلاع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و در صورت نياز شارژ مجدد.

12- تست هيدرو استاتيك هردوسال يكبار براي اطمينان از سالم بودن بدنه كپسول ها انجام شود.

13- خاموش كننده بعد از استفاده بلافاصله بايد شارژ شده و در محل خو د مستقر گردد .

14- مانور حداقل هر 6 ماه يكبار طبق آيين نامه مي بايست انجام شود وكليه افراد لازم است در مانور شركت نمايند .

15- در كارگاه هائي كه افراد آتش نشان دارند هر ماه يكبار مانور برگزار گردد و كارگاه هائي كه افراد آتش نشان ندارند بطور تدريجي كليه افراد اموزش آتش نشاني ببينند و همچنين كليه نگهبانان در اين زمينه اموزش ديده باشند .

16-هنگام جمع آوري كپسول هاي اطفاء حريق براي شارژ مي بايست به جاي آنها كپسول جايگزين مستقر نمود.

17- دوره بازرسي خاموش كننده ها بعد از نصب هر ماه يكبار است و در هر بازرسي موارد زير بايستي بازرسي گردد.

18-كپسول اطفاء حريق در محل استقرار تعيين شده قرار داده شود .

19- مانعي در مسير دسترسي به كپسول اطفاء حريق وجود ندشته باشد.

20- راهنماي عمل خاموش كننده بررو ي كپسول يا در كنار آن نصب شده باشد.

21- پلمب خاموش كننده باز نشده باشد .

22- وزن خاموش كننده مشخص گردد، معمولاً مقدار وزن كل بايد برابر مقدار درج شده بر روي كپسول باشد .