اهداف تهویه رقتی / اصول طراحی تهویه رقتی / محاسبه دبی هوا برای گازها

تعیین دبی هوای رقتی بر اساس استاندار acgih  و ashrae / روش های اجرای تهویه رقتی

پایش و آزمون سیستم های تهویه / سیستم های تهویه موضعی مکنده / دلایل پایش سیستم های موضعی  استانداردهای تهویه acgih / محدودیت های آزمون های سیستم های تهویه / پایش سیستم های تهویه موضعی

بازرسی از سخت افزار سیستم تهویه / خوردگی سیستم های تهویه آزمایشگاهی

انسداد کانال تهویه / اتصالات نامناسب سیستم کانال کشی / بازرسی از هواکش

آزمون پارامترهای عملیاتی سیستم تهویه /آزمون هودها میزان مکش و سرعت ربایش هودها

سنجش سرعت در دهانه هود / فشار استاتیک هود / آشنایی با وسایل اندازه گیری / روش استفاده از لوله پیتوت

تعیین ایستگاه سنجش / کالیبراسیون وسایل سنجش هوا / انواع هواکش ها : محوری – لوله محوری – پره محوری

هواکش های سانترفیوژی / هواکش های ویژه / افشانک های هوا / پارامترهای محاسباتی هواکش / انتخاب هواکش

تغییر مشخصات هواکش با تغییر دور