روش هاي گودبرداري از لحاظ وسیله انجام کار - برنامه ریزي جهت عملیات گودبرداري وحفاري

تعیین شرایط خاك – مجوز های مهندسی – سازه های حفاظتی وتجهیزات - سازماندهی محل حفاري

روش هاي کنترل مخاطرات در حفاری و گودبرداری :

شیبدارسازي Sloping – شمع زنی Shoring - حفاظ گذاري Shielding – پله بندی Benching

الزامات وضعیت سلامتی کارکنان - عملیات مقدماتی گودبرداري وحفاري

 راه هاي ورود وخروج به محل گودبرداري و حفاري - بازرسی ، نظارت و سرپرستی

شرح وظایف مدیریت پیمانکاري در حفاری و گود برداری – شرح وظایف بازرسان در گودبرداری

اثرات زیست محیطی ناشی ازگودبرداري و حفاري - نکات ایمنی تکمیلی و روشهای ایمن سازی

راهنماهائی جهت گودبرداري در مناطق نزدیک به خطوط لوله نفت و گاز