کدهای بین المللی در شناسایی مواد شیمیایی - فایل مرکز سلامت محیط و کار

عدد UN - عدد NA - عدد ثبت CAS - عدد IUPAC- عدد RTECS / کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک

دو سيستم بين المللي در تقسيم بندی خطرات مواد وجود دارد كه شامل سيستم ملل متحد UN System و سيستم اروپايي EC System مي باشد.

سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور / جدول انواع مواد هوابرد و آلاينده های هوای محيط كار

طبقه بندی براساس اثرات بیولوژیکی / مهمترين سموم سيستميک با ارگان هدف (TOST)

سموم سیستم خونساز يا هماتوپوئتیك - سموم عصبی يا نروتوكسیك - سموم كبدی يا هپاتوتوكسیك

سموم كلیوی يا نفروتوكسیك - سموم تولید مثل - سموم قلبی- عروقی - سموم تنفسی

طبقه بندی کالاهای خطرناک : گروههای بسته بندی: خطر كم PGIII ، خطر متوسط PGII و خطر زياد PGI

كلاس 1- مواد منفجره / كلاس 2- گازها / كلاس 3- مايعات قابل اشتعال / كلاس 4-جامدات قابل اشتعال

كلاس 8- مواد اکسید کننده / كلاس 9- مواد سمي و عفونت زا / كلاس 7- مواد راديواكتيو

كلاس 5- مواد خورنده / كلاس 6- مواد متفرقه

طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم  GHS / طبقه بندی سميت حاد مواد شيميايي در سيستم GHS

پيكتوگرام های سيستم GHS شامل علائم استاندارد برای خطرات فيزيكي، اثرات سمي و زيست محيطي مواد شيميايي

برچسب ها  (Labels) / كد Hazchem/ دفع مواد زائد خطرناک 

مشخصات يک برگه اطلاعات ايمني  SDS با فرمت هماهنگ  GHS/ اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی

حمل و نقل کالاهای خطرناک سيستم ملل متحد (UN)/ پلاكارد اطلاعات اضطراری مخصوص حمل مواد شيميايي