ناشر : مرکز سلامت محیط و کار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 بخش اول - حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی

 حدود مجاز شاخصهای بیولوژیكی مواجهه

 پايش بیولوژيک

  شاخصهای بیولوژيکی مواجهه -  ارتباط OEL با  BEI  جمع آوری نمونه

 مقبولیت نمونه ادرار - ضمانت کیفی -  نمادهای ملاحظات  

  BEIs کاربرد اعلام تغییرات در دست بررسی NIC

حدود مجاز مواجهه شغلی(OEL) با عوامل فیزیكی محیط کار

 حدود مجاز در ارگونومی