1برومو اکتا دکان

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
18 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1برومو اکتا دکان

1-Bromooctadecane

Octadecyl bromide; Stearyl bromide

اکتادسیل برومید؛ استئاریل برومید

112-89-0


ادامه مطلب

  1- استونفتون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
28 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  1- استونفتون

1-Acetonaphthone

Methyl 1-naphthyl ketone; 1-Acetylnaphthalene

متیل -1نفتیل کتون؛ 1 استیل نفتالن

941-98-0

ادامه مطلب

1-2 دی هیدروکسی آنتراکینون

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
18 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 1,2-Dihydroxyanthraquinone

Mordant Red 11; Alizarin2-1 دی هیدروکسی آنتراکینون

آليزارين؛ مردانت رد 11

72-48-0

ادامه مطلب

1-2-4 تری کلروبنزن

دسته بندی: عوامل شیمیایی, msds,
17 بازدید

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

1,2,4 -Trichlorobenzene

1,2,4 تری کلروبنزن 

120-82-1

 

 

ادامه مطلب