بهداشت حرفه ای IRANOHS - Part 26

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلی۱دکانول

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  ۱دکانول

۱-Decanol

Decyl alcohol; n-decyl alcohol; Capric alcohol

دسيل الکل؛ ان- دسيل الکل؛ کاپريک الکل

۱۱۲-۳۰-۱

  ۱کلروبوتان

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  ۱کلروبوتان

۱-Chlorobutane

n-Butyl chloride

ان- بوتيل کلريد

۱۰۹-۶۹-۳

۱برومو اکتا دکان

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

۱برومو اکتا دکان

۱-Bromooctadecane

Octadecyl bromide; Stearyl bromide

اکتادسیل برومید؛ استئاریل برومید

۱۱۲-۸۹-۰