بهداشت حرفه ای IRANOHS - Part 16

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیتجزیه و تحلیل رویداد و گزارش نویسی در HSE

انواع حوادث / علل بروز حوادث / علل پایه مرتبط با حوادث فردی

علل پایه مرتبط با حوادث شغلی / شاخص های آماری حوادث کار

شاخص های تعیین سطح ایمنی محیط های صنعتی / طریقه محاسبه FSI  ملی / ضریب امتیاز T  ایمن

شاخص های ANSI  : میزان تکرار جراحات ناتوان کننده DIFR / میزان شدت جراحات ناتوان کننده DISR

میزان متوسط روزهای اط دست رفته ADC / حوادث ناشی از کار درحین انجام وظیفه خارج از محیط کار

حوادث ناشی از ورزش در کار / حوادث در هنگام غذا در محیط کار و مسیر راه محیط کار

اطلاع و ثبت حوادث پرسنلی / تشکیل پرونده حوادث مهلک و آتش سوزی های مهم

فهرست مدارک پرونده آتش سوزی های مهم / فهرست مدارک پرونده های حوادث مهم پرسنلی

فهرست مدارک پرونده های حوادث مهم صرفا مالی / اطلاع و ثبت شبه حوادث

دستورالعمل ثبت گزارش شبه حوادث / روش اطلاع و ثبت حوادث زیست محیطی

اطلاع و ثبت نفت ریزی و رها شدن گاز / اطلاع و ثبت نشت مواد شیمیایی

روش اطلاع و ثبت حوادث زیست بهداشتی / تقسیم بندی حوادث برای گزارش حادثه های مهم

کمیته های تحقیق حوادث / مراحل تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث RCR 

نمودار تجزیه و تحلیل تغییر / نمودار E&CF 

اثرات و عوارض ارتعاش

ارتعاش دست و بازو HVAS چیست؟ / عوارض ارتعاش دست و بازو چیست؟

عوارض تونل کارپال مچ carpal tunnel syndrome

راه های ورود ارتعاش به بدن :

تمام بدن: whole body vibration / دست و بازو:hand arm vibration

سایر اثرات ارتعاش تمام بدن عبارتند از: خستگی-تحریک پذیری- نا توانی جنسی

اختلالات گوارشی و کاهش قدرت بینایی

ضایعات استخوانی ناشی از ارتعاش / ضایعات مفصلی / ضایعات بافت های نرم/ بیماری رینولد

ايمني مساجد و اماكن مذهبي و حسینیه ها و تکایا

توصيه هاي ايمني در خصوص موقعيت مكاني مساجد

ایمنی كفراژ بندي (سازه غير مقاوم مانند داربست) در مراسمات

توصيه هاي ايمني در خصوص برق رساني در مراسمات و مساجد

پمفلت توصیه های ایمنی بهداشتی در مراسمات مذهبی

نکته : کلیه مدیران، مسئولین و خدمه مساجد و حسینیه با مراجعه به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی محل ، مسائل ایمنی ونحوه مقابله با حریق ها و حوادث را آموزش ببیند.

آنالیز حوادث بر اساس روش TRIPOD BETA

روش های مختلف آنالیز حوادث :

FTA – STEP – 5WA – SMAORT- 3CA – EKA –  TRIPOD BETA

اساس این تجزیه و تحلیل بر سر رکن خطر HAZARD هدف TARGET  و رویداد EVENT  می باشد.

دیاگرام درختی TRIPOD BETA مربوط به یک حادثه آتش سوزی

مدیریت رویدادها – درخت TRIPOD – اشکالات سطحی – مسیر علت یابی به روش TRIPOD BETA

دسته بندی اشکلات پنهان (جداول پیش شرایط – اشکالات نهان) :

طراحی ( تاسیسات ، تجهیزات ، ابزار – طراحی ارگونومی – چیدمان lay out )

شرایط تحمیلی نامناسب – عدم سازگاری بین اهداف – مدیریت تعمیر و نگهداری- سخت افزار

 ضیط و ربط – ارتباطات – سیستم های دفاعی – دستورالعمل های اجرایی –آموزش – سازماندهی

نمونه آنالیز حادثه سقوط از دکل تلسکوپی خط ۲۳۰ kv

توجه : این فایل حاوی جداول راهنمای پیش شرایط و جداول راهنمای اشکالات نهان است .

با تشکر از مجید رضوانی زاده

ترجمه استاندارد کلاههای ایمنی EN 793

الزامات فیزیکی کلاه ایمنی

توصیه هایی در مورد مصالح و ساخت کلاه ایمنی در استاندارد Annex A ارایه شده است .

مقاومت در برابر نفوذ کلاه ایمنی / مقاومت در برابر شعله / خصوصیات الکتریکی

الزامات آزمون / دستورالعمل تست کلاه ایمنی / گزینه های الزام آور و توافقی کلاه ایمنی

دمای خیلی پایین سانتی گراد ۲۰ – یا ۳۰ – سانتی گراد بر حسب مقتضیات

دمای خیلی بالا ۱۵۰ + سانتی گراد / محلول الکتریکی ۴۴۰ ولت برق متناوب

تغییر شکل جانبی LD / ریختن فلز مذاب MM

ترجمه و تدوین:کارگروه ترجمه گروه کیفیت پایدار ایران

كد بين المللي اخلاق در بهداشت حرفه اي ICOH

كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي ICOH

UInternational Commission on Occupational Health

ترجمه و تدوين: دكتر رستم گلمحمدي دانشيار گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

وظايف و تعهدات شاغلين بهداشت حرفه اي

ضوابط اجرايي فعاليتهاي متخصصين بهداشت حرفه اي

كدهاي اخلاق براي متخصصين حرفه بهداشت حرفه اي، جدا از كدهاي اخلاق پزشكي براي پزشكان، در طي ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. دلايل متعددي براي توسعه علاقه به اخلاق در بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد.

اصول اساسي سه پاراگراف زير خلاصه اصول اخلاق است كه كد بين المللي اخلاق حرفه اي براي متخصصين بهداشت حرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (ICOH) آماده شده است:

  • فعاليت بهداشت حرفه اي بايد با توجه به بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاقي انجام شود. رشته بهداشت حرفه اي بايد مصروف خدمت به سلامت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت انفرادي و در اجتماعي و همچنين كمك به بهداشت محيط زيست گردد. • تعهدات حرفه اي در بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از حيات و سلامت كارگر، احترام به كرامت انساني و ترويج بالاترين اصول اخلاقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي است. صداقت در رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي از كارگران بخشي ديگر از اين تعهدات مي باشد. • متخصص بهداشت حرفه بايد داراي استقلال كامل و حرفه اي بوده و از انجام وظايف خود رضايتمند باشند. آنها بايد براي به دست آوردن و حفظ صلاحيت لازم براي انجام وظايف خود و تامين شرايط انجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب مطابق با اخلاق حرفه اي تلاش نمايند.

شناخت رابطه سميت وخطر و ايمني مواد شيميايي

 استاندارد شماره ۲۹CFR 1910.1200 براي حفاظت شاغليني كه با مواد شيميايي سروكار دارند در نظر گرفته 

استاندارد مواجهه با مواد شيميايي OSHA از ۵ عنصر كليدي تشكيل شده است

فهرست مواد / برگه اطلاعات ايمني مواد /  برچسب گذاري / تهيه و نوشتن برنامه

اصطلاحات كليدي برچسب ها : احتياط  / مخاطره متوسط/ هشدار / خطر/ مخاطره شديد/ مخاطره اصلي

طرح برچسب ها- لوزي خطر/  طبقه بندي خطرات مواد شیمیایی : خطرات اشتعال پذيري / خطرات بهداشتي / خطرات واكنش پذيري / خطرات ويژه

MSDS چيست؟ / كار با موادي كه علامت آتش دارند / موادي كه علامت انفجار دارند

رابطه سميت وخطر / رابطه سميت و دوز / سميت بالا، دوز پايين / سميت پايين، دوزبالا

 پتانسيل خطر مواد شیمیایی / علايم خطرات بهداشتي / ايمني مواد شيميايي Chemical safety

اقدامات پيشگيرانه كنترل خطرات بهداشتي و فيزيكي مواد شيميايي / نگاهي به لوزي خطرات مواد شيميايي

 لوزي خطر مواد شيميايي استاندارد NFPA /  مفهوم عبارت ”سند قانوني“ چيست ؟ 

اشتباهات رايج در برخورد با مواد شيميايي / اهميت بهداشت در محيط كار و تاثير آن بر خانواده

دسته بندي عوامل محيطي بر اساس حالت / دسته بندي عوامل محيطي بر اساس اثرات فيزيولوژيكي

چه گروه هاي مواد شیمیایی بيشتر سرطانزا هستند ؟ / كابينتهاي ايمني بيوشيميايي

 اصول نگهداري ايمن مواد شيميايي (بخش عمومي) / اصول انبارش مواد شيميايي

چهار كلاس مواد بيوشيميايي :

  • BSL1 – موادي كه به عنوان بيماري زا در بزرگسالان سالم شناخته نمي شوند
  • BSL 2 – بيماري زا. خطر از طريق صدمات پوستي ، بلعيدن يا اعضاي گوارشي منتقل مي شود
  • BSL 3 – عوامل طبيعي يا خارجي كه توانايي انتقال آئروسل را دارند. عواقب آن ممكن است كشنده باشد
  • BSL 4- عوامل خارجي خطرناك و موجب بيماري هاي كشنده ، آلودگي هاي آزمايشگاهي منتقله به شكل آئروسل يا عوامل مرتبط با آنها كه داراي ريسك انتقال نامشخص هستند

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

  • قسمت اول: طرح‏ ریزی اضطراري / انواع وضعيتهاي اضطراری / دستورالعملهاي آمادگي و واکنش اضطراری
  • قسمت دوم: پیاده‏ سازی طرح اضطراری / فاز۱٫ اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)

فاز۲٫ اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)  /  فاز۳٫ اقدامات پس از وقوع (طرح بازیابی )

تعاریف: بحران / مدیریت اضطراری (مدیریت بحران) / مانور شرایط اضطراری

تقسیم ‏بندي به لحاظ منشاء حادثه : بلایاي طبیعی – حوادث انسان‏ ساخت

تجهیزات مورد نیاز مرکز کنترل اضطراری / برنامه هاي كاهش ريسك

مفاهيم عمده در بحث اقدامات كنترلی / مستند سازي ارزيابي ريسك

سایر طرحها و برنامه‏ هاي ایمنی در فاز پیشگیری / اعلام وضعيت اضطراری

انواع سناریو : سناريوي بدون شگفتي /   سناريوي خوش بينانه

سناريوي بدبينانه / سناريوی فاجعه /   سناريوي معجزه 

اقدامات امنیتی مورد نیاز در شرایط اضطراري/ طرح تخلیه اضطراري

آيين نامه ايمني در آزمايشگاههای شیمیایی

ایمنی ساختمان و انبار آزمايشگاه / خطرات فيزيكي در آزمایشگاه / خطرات شيميايي در آزمایشگاه

خطرت بيولوژيك در آزمایشگاه / ايمني تجهيزات آزمایشگاه / ارگونومي در آزمایشگاه

مخاطرات عمده در آزمايشگاه / اصول کلی ایمنی در آزمایشگاهها / بازنگری در ایمنی آزمایشگاهها

بررسي هاي OSHA پيرامون حوادث /  تماس با مواد سمي در آزمايشگاه / آزمايشگاه استاندارد OSHA

دستور العملهاي بهداشت مواد شيميايي / هودها در آزمایشگاه / اقدام در موقع پاشش

 راهنمای ایمنی در موارد ریختن و یا شکستگی ظروف محتوی مواد شیمیایی

چهار اولویت در مدیریت پسماندها خطرناک

آشنایی با کلیات برق و اثرات و ایمنی برق

طبقه بندی جریان مستقیم از نظر ولتاژ

هادیهایی که در شبکه های توزیع برق استفاده می شوند

سیمهای مسی مورد استفاده در شبکه های توزیع با آمپراژ مجاز عبور ازآنها

سیم های آلومینیومی مورداستفاده در شبکه های توزیع باآمپراژمجاز عبور از انها

پوششها کابل ها را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد:

پوشش  TRS / پوشش PVC    / پوشش PCP  / عواملی که باعث معیوب شدن کابل می شوند

نامگذاری کابلها : حرف اول : جنس هادی / حرف دوم : عایق سیمها

حرف سوم : نوع غلاف / حرف چهارم : نوع زره   / حد مجاز فاصله از کابلها و سیمهای هوایی

وسايل كنترل و راه اندازي :

كنتاكتور  / شستي استوپ و استارت    / لامپ سيگنال / رله حرارتي

رله مغناطيسي / تايمر (رله زماني) / رله فلوتر /كليدهاي تابع فشار  / رله كنترل فاز

ليميت سوئيچ يا ميكروسوئيچ(كليد هاي محدود كننده) / كليدهاي شناور

كليدهاي تابع حرارت(ترموستات) / كليدهاي تابع دور / چشمهاي الكتريكي(سنسورها)

 فیوز ها / انواع سکسیونر / مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند

کلیدهای گازی SF6 / رله ها از نظر اتصال به شبکه به دو نوع اولیه(پریمر)وثانویه(زکوندر) تقسیم می شوند.

رله دیفرانسیل / رله ارت فالت دایرکشنال / رله اور کارنت دایرکشنال / رلۀ بوخ هلتس

رله فیوز فیلور / رله پاور سوئینگ  / رله زمانی (تایمر)و انواع آن

برق تک فاز / برق سه فاز / جريان الكتريكي چيست ؟ / خطرات ناشي از برق كدامند ؟

منظور از برق گرفتگي چيست ؟ / خطرات برق را در دو دسته كلي خطرات اوليه و ثانويه تقسيم بندي كرد

نمودار جریان-زمان برق شهری(متناوب)  برای اساس IEC 60479

تأثیرفیزیکی جریان مستقیم / عوامل مؤثر در برق گرفتگي /حداکثر ولتاژ تماس مجاز

حدود آستانه ولتاژ در فركانس ۵۰ هرتزبراي اثرات مختلف / مقادیر امپدانس کل بدن انسان

اثرات برق گرفتگي بر اساس جنس, فركانس و شدت جريان 

مقاومت انسان براساس شرایط تماسی – نوع پوست ( مرطوب / خشک )

تأثیرات جریان الکتریکی روی بدن انسان به تفکیک جنسیت /روش هاي حفاظت در برابر برق گرفتگي

برخي ازتعاريف كاربردي بر طبق استاندارد IEC / خطر جريان طولي بيشتر از خطر جريان عرضي مي باشد

 خطاهاي ناشي از جريان برق عمدتا” به سه دسته تقسيم ميشوند