بهداشت حرفه ای IRANOHS - Part 10

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلی دستورالعمل مديريت ايمني فرايند OSHA ۳۱۳۲ ۲۰۰۰

كارفرمايان قبل ازاجراي آناليز خطرات فرآيند PHA  مورد نياز اين استاندارد٬ بايد اطلاعات مكتوب ايمني فرآيند را گردآوري نمايند.

اين كتابچه خلاصه نسخه نهايي استاندارد PSM مديريت ايمني فرآيند OSHA مي باشد.

 آنالیز فرآيند خطرات Process Hazard analysis / استانداردهاي سلامت و ايمني حرفه اي – بخش ۱۹۱۰

­ مواد قابل انفجار ۱۰۹­-۱۹۱۰/ مديريت مواد شيميايي خيلي خطرناك ­۱۱۹-۱۹۱۰

بازنگري ايمني در مرحله قبل از شروع به كار /  ایمنی پيش راه اندازی  pssr/ تقسيم بندی مراحل اجرای موثر PSSR 

آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک GHS – UN

کدهای بین المللی در شناسایی مواد شیمیایی – فایل مرکز سلامت محیط و کار

عدد UN – عدد NA – عدد ثبت CAS – عدد IUPAC- عدد RTECS / کدهای مربوط به اقدامات اضطراری

آشنایی با سیستم های موجود در طبقه بندی مواد خطرناک

دو سيستم بين المللي در تقسيم بندی خطرات مواد وجود دارد كه شامل سيستم ملل متحد UN System و سيستم اروپايي EC System مي باشد.

سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

طبقه بندی عوامل شیمیایی زیان آور / جدول انواع مواد هوابرد و آلاينده های هوای محيط كار

طبقه بندی براساس اثرات بیولوژیکی / مهمترين سموم سيستميک با ارگان هدف (TOST)

سموم سیستم خونساز يا هماتوپوئتیك – سموم عصبی يا نروتوكسیك – سموم كبدی يا هپاتوتوكسیك

سموم كلیوی يا نفروتوكسیك – سموم تولید مثل – سموم قلبی- عروقی – سموم تنفسی

طبقه بندی کالاهای خطرناک : گروههای بسته بندی: خطر كم PGIII ، خطر متوسط PGII و خطر زياد PGI

كلاس ۱- مواد منفجره / كلاس ۲- گازها / كلاس ۳- مايعات قابل اشتعال / كلاس ۴-جامدات قابل اشتعال

كلاس ۸- مواد اکسید کننده / كلاس ۹- مواد سمي و عفونت زا / كلاس ۷- مواد راديواكتيو

كلاس ۵- مواد خورنده / كلاس ۶- مواد متفرقه

طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی در سیستم  GHS / طبقه بندی سميت حاد مواد شيميايي در سيستم GHS

پيكتوگرام های سيستم GHS شامل علائم استاندارد برای خطرات فيزيكي، اثرات سمي و زيست محيطي مواد شيميايي

برچسب ها  (Labels) / كد Hazchem/ دفع مواد زائد خطرناک 

مشخصات يک برگه اطلاعات ايمني  SDS با فرمت هماهنگ  GHS/ اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی

حمل و نقل کالاهای خطرناک سيستم ملل متحد (UN)/ پلاكارد اطلاعات اضطراری مخصوص حمل مواد شيميايي

دستورالعمل ایمنی كار با دستگاه تراش – فرز

خطر پرتاب براده های ناشی از تراش قطعه / خطرات سه نظام

شرح دستورالعمل ايمني ابزارهاي دستي در کار با ماشین افزار

ابزارهاي دستي براي سفت کردن پیچها / نظافت و نگهداری محل کار در کارگاههای ماشین افزار

 دستورالعمل استفاده از آچارها و چكشها و اسكنه ها ، منگنه ها و اره آهنبر و قلاويزها وحديده ها و سوهان

MSDS برخی مواد و سموم مورد استفاده در بهداشت

اصول ایمنی در کار با آفت کش ها

سموم: کلره – فسفره – کاربامات ها – پایروتیروئید

سم را چگونه و کجا باید نگهداری کرد ؟ – توصیه مواد ایمنی مواد شوینده

MSDS  ها شامل : هويت ماده شيميايي – تركيب يا اطلاعات مربوط به اجزاء سازنده آن-  آشنايي با خطرات احتمالي-   اقدامات اوليه اورژانسي-   اقدامات اوليه در مواجهه با حريق-   اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شميايي-  شيوه صحيح حمل و نقل و نگهداري-  روشهاي مهاركردن سرايت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شيميايي- خواص فيزيكي و شيميايي-  پايداري و واكنش پذيري-  اطلاعات سميت ماده شيميايي-  اطلاعات اكولوژيكي-  اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن-  اطلاعات الزم در مورد جابجا كردن آن

MSDS حشره کش بندیوکارب –لامباداسیها لوترین –سایپرمترین – پرمترین

آّب اکسیژنه – محلول فرم آلدئید – اسید سیتریک – اسید استیک – محلول دکونکس

محلول گلوتارآلدئید – محلول اتانول – محلول بتادین – محلول هیپوکلریت سدیم

 محلولهای ظهور و ثبوت در رادیوگرافی devalex – محلول ثبوت فیلم رادیوگرافی Fixaplus

 

ماکروارگونومي Macroergonomics ارگونومی درمدیریت و طراحی سازمانی

(Organizational Design and Management (ODAM

علل گرایش به ماکرو ارگونومی : تغییرات فن آوری- تغییرات مردم شناختی – تغییرارزش ها –  رقابت جهانی – دعوی قضایـی برمبنای ارگونومی – عدم موفقیت ارگونومی سنتی (ارگونومی خرد) – نیاز برای آمیختن ارگونومی ومدیریت وطراحی سازمانی

ابعاد طراحی سازمانی : سه نوع تمایز (Differentiation) اصلی شناخته شده در ساختار سازمان عبارت هستند از: تمایز عمودی، تمایز افقی و تمایز فاصله ای – مکانی Spatial dispersion

الگوی سیستم های اجتماعی – فنی / طراحی بر پایه ارگونومی کلان / ارگونومی کلان: نگرش انسان محور

ارزيابي ريسك به روش آناليز ايمني شغلي JSA

معرفي انواع روش هاي ارزيابي ريسك / چند مزيت آناليز ايمني شغلي

 Job Safety Analaysis  JSA يكي از روش هاي پيشگيري از حادثه و آناليز خطر است.

مراحل مقدماتي انجامJSA  – صفحه اطلاعات آناليز ايمني شغلي – جدول اصلي آناليزايمني شغلي

تهيه استاندارد هاي آيين نامه كار ايمن – JSA Hazard Identification Checklist

روش هاي مختلف اجراي JSA : روش مشاهده یك به يك – روش گفتمان گروهي

روش يادآوري ، ثبت و بررسي – روش غير حضوری

 JSA تكنيكي است كه جهت باز نگري روش هاي كار و شفاف نمودن آنها و شناسايي خطراتي كه ممكن است در Layout كارگاه و طراحي ابزارها ، ايستگاه هاي كاري و فرآيندها از نظر دور مانده يا پس از شروع كار در اثر محصول توليد شده پديد آمده و يا ناشي از تغيير روش كار يا پرسنل هستند ، به كار مي رود.

مدلسازي انفجار گاز در محيطهاي محدود

بررسي تأثير غلظت و نوع سوخت روي ماکزيمم فشار به کمک CFD

انفجار را به سه دستة انفجارهاي محدود، نسبتاً محدود و نامحدود تقسيم بندي کرد.

دو پارامتر مهم در مطالعات انفجار در محيطهاي مسدود، مقدار ماكزيمم فشار Pm و  

سرعت بالا رفتن فشار خصوصاً مقدار ماكزيمم اين سرعت dP/d max

پيشروي جبهه احتراقي در مخلوطهاي گازي: موج احتراقي و موج انفجاري ضربه اي (Detonation)

روشهاي مدلسازي انفجار : مثل روشTNT، روش انرژي چندگانه، TNO

کدهاي CFD نيز ابزارهاي توانمندي براي انجام اينگونه محاسبات هستند

مدلسازي عددي : معادلات بقا – مدل احتراق – گسسته سازي معادلات – روش حل در  CFX

ساختار نمونه مدلسازي شده – تأثير نسبت سوخت به هوا بر روي فشارنهايي

یازدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران – تهران

انتخاب تجهیزات برقی ضد انفجار در صنایع پتروشیمی

بدنه تجهیزات برقی / طبقه بندی فضاهای قابل اشتعال در صنایع هیدروکربنی – پتروشیمی

انتخاب تجهیزات و ادوات برقی ضد انفجار برای فضاهای طبقه بندی شده

روش نام گذاری بدنه ها – ENCLOSURE – در آمریکا / روش ICE برای علامت گذاری بدنه ها

نام گذاری بدنه بر اساس انجمن ملی تولیدکنندگان تجهیزات برقی امریکا و علامت گذاری NEMA TYPE

دستورالعمل کمیسیون الکتروتکنیک IEC برای صنایع پتروشیمی

تعریف دو گروه اعداد بکار رفته در IP  در نشریه    IEC 529مندرج است .

حروف اضافی ADDITIONAL LETTER در IP ( شامل حرف A_B_C_D_H_M_S_W )

عدد اول IP  درجه حفاظت بدنه در ورود ذرات خارجی / عدد دوم حفاظت بدنه در ورود آب

دسته بندی ادوات در صنایع : موتورها – تابلو برق – ادوات روشنایی – جعبه تقسیم ها

استاندارد جهانی : آیین نامه ملی برق آمریکا NEC / پیشنهادات استاندارد بین المللی IEC

دستورالعمل های API / اکنون درصنایع هیدروکربنی ایران استاندارد آمریکایی API معمول است .

استاندارد NEC: فضاها به سه رده به نام CLASS تقسیم می شود .

استاندارد :  IEC فضاها به سه رده به نام ZONE تقسیم می شود .

تشخیص و تعیین حدود فضاهای قابل اشتعال / تقسیم بندی هر منطقه بر اساس نوع گاز

بدنه ضد انفجار / تقسیم بندی درجه حرارت بدنه / سازمان های تایید کننده تجهیزات

بدنه با ایمنی افزوده / بدنه ذاتا ایمن / بدنه غیر آتش زا / بدنه با فشار داخلی / بدنه محتوی روغن

بدنه مخصوص / بدنه کاملا مسدود / بدنه محتوی پودر یا ماسه

روش انتخاب تجهیزات برقی و توصیه ها / تجهیزات مطلوب برای فضاهای ۰ ۱ ۲  ZONE