برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

یدات کلسیم

Calcium iodate

۷۷۸۹-۸۰-۲