برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 Cobaltous Sulfate, heptahydrate

سولفات کبالت ۷ آبه

۱۰۰۲۶-۲۴-۱