برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 Cobalt Oxide

اکسید کبالت

۱۳۰۸-۰۶-۱