عوامل شیمیایی | بهداشت حرفه ای - Part 6

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلی۱دکانول

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  ۱دکانول

۱-Decanol

Decyl alcohol; n-decyl alcohol; Capric alcohol

دسيل الکل؛ ان- دسيل الکل؛ کاپريک الکل

۱۱۲-۳۰-۱

  ۱کلروبوتان

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  ۱کلروبوتان

۱-Chlorobutane

n-Butyl chloride

ان- بوتيل کلريد

۱۰۹-۶۹-۳

۱برومو اکتا دکان

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

۱برومو اکتا دکان

۱-Bromooctadecane

Octadecyl bromide; Stearyl bromide

اکتادسیل برومید؛ استئاریل برومید

۱۱۲-۸۹-۰

  ۱- استونفتون

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

  ۱- استونفتون

۱-Acetonaphthone

Methyl 1-naphthyl ketone; 1-Acetylnaphthalene

متیل -۱نفتیل کتون؛ ۱ استیل نفتالن

۹۴۱-۹۸-۰

 ۱۰ و۱ فنانترولین

برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱۰ و۱ فنانترولین

۱,۱۰-Phenanthroline

o-Phenanthroline

ارتو- فناترولين

۶۶-۷۱-۷