سیستم های مدیریت | بهداشت حرفه ای - Part 2

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیاصول و راهنماي کاربرد مدیریت ریسک ایزو ۳۱۰۰۰

فرایند ساختاری برای مدیریت ریسک ابر سازمانها و الزامات ایزو ۳۱۰۰۰

کسب فواید مدیریت ریسک سازمانهای اقتصادی وصنعتی  REM

مدیریت ریسک سازمانهای تجاری و صنعتی Enterprise

مراحل مدیریت ریسک براساس ایزو ۳۱۰۰۰

معماری ریسک PLC بزرگ     /  تکنیکها و روش های مدیریت ریسک

چرا مديريت ريسك امروزه به صورت يك ضرورت و نياز در آمده است؟

برخي از مهمترين حوادث رخ داده در صنايع

آماده سازي و اجراي طرح هاي کاهش ریسک

راهنمای تدوین طرح بهداشت، ایمني و محيط زیست HSE PLAN

طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زمان برگزاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.

هدف – دامنه کاربرد   تعاریف –  خط مشی HSE –  هدف گذاری HSE

سازمانی چارت HSE –  مسئوليتها -ارتباطات و مشارکت  مدیریت ریسک و جنبه

الزامات قانونی HSE  – تجهيز کارگاه   صلاحيت –  آموزش -مستندات —

روش اجرایی  – کنترل عمليات  – طرح واکنش در شرایط اضطراری   بازرسی

اقدام اصلاحی و پيشگيرانه  – اصلاح و توقف عمليات

گزارش دهی و تجزیه و تحليل حوادث  – برچيدن کارگاه  –  تعهد به اجرای طرح