سیستم های مدیریت ایمنی و کیفیت | بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای

 ایمنی جزء جدا نشدنی بهداشت حرفه ای

لیست مطالب صفحه اصلیچک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي بر اساس مدل OGP

چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي

در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس مدل OGP

موارد مورد ممیزي طبق الزامات و استانداردهاي موجود

رهبري و تعهد مدیر ارشد سازمان

خط مشی و اهداف استراتژیک

سازمان، منابع و مستند سازي

شناسایی ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک مخاطرات بالقوه آسیب رسان بهداشتی و اثرات آنها

مدیریت تغییر

طرحریزي وضعیت اضطراري و غیر مترقبه

اجرا و پایش

Powered by Manager, Vahid Yadollahi IOHAS.CO

BS ISO 45001:2018 farsi

سیستمهای مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

سیستم مدیریت  OH&S

مدیریت عالی مدیریت ارشد

هدف OH&S

آسیب و بیماری

فرصت  OH&S

برونسپاری

سنجش و اندازه گیری

زمینه و بافت سازمان

درک نیازها و انتظارات و سایر طرفهای ذینفع

تعیین دامنه سیستم مدیریت OH&S

رهبری و مشارکت کارگران -کارکنان

مسئولیتها، اختیارات و نقشهای سازمانی

اقدامات برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها

کنترل و برنامه ریزی عملیات

پاسخ و آمادگی اضطراری

پایش، سنجش، تحلی و ارزیابی عملکرد

رویداد، عدم انطناق و اقدامات اصلاحی

رهنمودهايي براي ممیزي سیستمهاي مديريت

اصول ممیزی

مدیریت کردن برنامه ممیزی

تعیین اهداف برنامه ممیزی

تهیه برنامه ممیزی

اجرای برنامه ممیزی

پایش برنامه ممیزی

بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

آمادهسازی برای فعالیتهای ممیزی

تهیه و توزیع گزارش ممیزی

انجام اقدامات پیگیری بعد از ممیزی

شایستگی و ارزیابی ممیزان

تعیین شایستگی ممیز به منظور برآورده کردن نیازهای برنامه ممیزی

تعیین معیارهای ارزیابی ممیز

انتخاب روش مناسب ارزیابی ممیز

حفظ و بهبود شایستگی ممیز

سيستم هاي مديريت انرژی ISO 50001:2011

سيستم های مدیریت انرژی-الزامات همراه با راهنمای استفاده

خط مبنای انرژی – کارآیی انرژی – اهداف کلان انرژی

شاخص عملکرد انرژی – هدف خرد انرژی – مميزی داخلی انرژی

استفاده انرژی بارز – برنامه های عملياتی مدیریت انرژی

خرید خدمات انرژی ، محصولات ، تجهيزات و انرژی

ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات

عدم انطباق ها ، اصلاحات ، اقدام اصلاحی و اقدام پيشگيرانه

خروجی های بازنگری  -راهنما برای استفاده از این استاندارد بين المللی

ارتباط بين ISO 50001:2011 ,ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

انواع و مراحل تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوريت ها / سناریوی پایه مبانی عملیات پاسخ

 کارکردهای فاز آمادگی کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ :

  S1 عملیات اورژانس پیش بیمارستانی   /   S2 عملیات پاسخ بیمارستانی

  S3 مدیریت بیماری های واگیر /  S4  مدیریت بیماری های غیرواگیر / S5  بهداشت محیط  

 S6 سلا مت خانواده و جمعیت /  S7  تغذیه  / S8 حمایتهای روانی اجتماعی

 S9  آموزش سلامت  / S10  خدمات آزمایشگاهی  /  S11 عملیات پاسخ دارویي

مبنای تدوین و عملیاتی شدن EOP  / مدل چهار فازی مدیریت خطر بلایا 

برنامـه هـای پاسـخ بـه بلایـا و فوریـت هـا بـه دو نـوع راهبـردی و عملیاتـی تقسـیم مـی شـوند.

مبانی عملیاتی مورد نظر این EOP عبارتند از :

  ساختار مدیریت بحران /  سامانه فرماندهی حادثه  

 اعلام شرایط اضطراری و ختم آن /  سطح بندی حادثه

نمای شماتیک ارتباط ICP و EOC را در سطوح جغرافیایی مدیریت بحران

 الگوی سامانه فرماندهی حادثه در نظام سلامت / کارکردهای آمادگی برای پاسخ به بلایا  

 فایل ابزار ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در بیمارستان HSI  در پورتال مرکز مدیریت حوادث در دسترس است

فایل ابزار ارزیابی ایمنی خطر بالیا در نظام شبکه  PHSI  در پورتال دفتر مدیریت خطر بالیا در سترس است.

آمادگي بيمارستاني درحوادث و بلايا برنامه ي كشوري :

معرفي سامانه فرماندهي حوادث بيمارستاني/  عملكردهاي مديريتي در زمان وقوع حوادث و بلايا

 سامانه ي فرماندهي حوادث بيمارستاني:

واحد عمليات / توزيع قدرت و مسئوليت در داخل واحد عمليات / عمليات فرماندهي در سطح دپارتمان واحد برنامه ريزي

 واحد پشتيباني روشهاي شناسايي پرسنل فرماندهي حادثه / ساخت و ايجاد مركز فرماندهي حادثه

آشنايي با ساختار فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

جنبه زيست محيطي: بخشي ازفعاليت ها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد

جدول دامنه گستردگی آلودگی  / بازنگري فعاليتها و   جنبه های بارز

عدد ریسک RPN   =

 معیار تواتر * معیار الزام قانونی* معیار تأثیر زیست محیطی * معیار اهمیت * معیار كنترل

فرم خام شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

IMS  سیستم یکپارچه مدیریت  / معیار‌تواتر / معیار الزام قانونی / معیار تأثیر زیست محیطی

نظام آراستگی محیط کار ۵S

۵S  كاربردي تمامي اجزاء PQCDSM را به كار میگیرد

طبقه بندی روشهای بهبود سازمانی – بهپویی- تفکر سیستماتیک

روشهاي بهبود سازماني بهره وري :

  • رويكرد بهبود مستمر – كايزني (KAIZEN)
  • رويكرد بهبود جهشي و نوآوري (INNOVATION)

نظام پیشنهادات بهپویی KSS  /  دایرو كنترل كیفیت  QCC   / كنترل كیفیت فراگیر TQC  

JIT / TPM  / ده اصل بهبود مداوم KAIZEN  / حذف اتلافها MUDA  

اجراي نظام سازمان دهي محیط كار ۵S  / مدیریت دیداري VISUAL MANAGEMENT

مزاياي پياده سازي ۵s  / اقدامات لازم براي پیاده سازی S1 / پاكیزه سازي  Seiso 

اقدامات لازم براي پیاده سازی s3  / استانداردسازي   Seiketsu  

اقدامات لازم براي پياده سازي S5 / مميزي ۵s   / چك لیست ممیزي  S2  

چك لیست ممیزي S3 / چك لیست ممیزي  S4  / چك لیست ممیزي S5   

كد بين المللي اخلاق در بهداشت حرفه اي ICOH

كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي ICOH

UInternational Commission on Occupational Health

ترجمه و تدوين: دكتر رستم گلمحمدي دانشيار گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

وظايف و تعهدات شاغلين بهداشت حرفه اي

ضوابط اجرايي فعاليتهاي متخصصين بهداشت حرفه اي

كدهاي اخلاق براي متخصصين حرفه بهداشت حرفه اي، جدا از كدهاي اخلاق پزشكي براي پزشكان، در طي ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. دلايل متعددي براي توسعه علاقه به اخلاق در بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد.

اصول اساسي سه پاراگراف زير خلاصه اصول اخلاق است كه كد بين المللي اخلاق حرفه اي براي متخصصين بهداشت حرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (ICOH) آماده شده است:

  • فعاليت بهداشت حرفه اي بايد با توجه به بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاقي انجام شود. رشته بهداشت حرفه اي بايد مصروف خدمت به سلامت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت انفرادي و در اجتماعي و همچنين كمك به بهداشت محيط زيست گردد. • تعهدات حرفه اي در بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از حيات و سلامت كارگر، احترام به كرامت انساني و ترويج بالاترين اصول اخلاقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي است. صداقت در رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي از كارگران بخشي ديگر از اين تعهدات مي باشد. • متخصص بهداشت حرفه بايد داراي استقلال كامل و حرفه اي بوده و از انجام وظايف خود رضايتمند باشند. آنها بايد براي به دست آوردن و حفظ صلاحيت لازم براي انجام وظايف خود و تامين شرايط انجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب مطابق با اخلاق حرفه اي تلاش نمايند.

مدیریت ایمنی فرایند PSM و شناخت خطرات در محیط های صنعتی

تاریخچه  PSM/ اهداف برنامه  OSHA PSM / اهداف برنامه  EPA RMP/ اهداف  CSB

PSM و RMP اساس اصلی بررسی حوادث در تاسیسات فرایندی و نفت و گاز است.

عناصر مدیریت ایمنی فرایند بر اساس OSHA 3132

Key Elements of PSM  ۱۴/ مروری بر استاندارد OHSAS 18001و ISO 31000

سیستم صدور مجوز کار  PTW / سه علت اصلي رخداد حوادث

عناصر اصلي خطر : عنصر خطر ناك    (Hazardous Element)

مكانيسم آغازگر(Initiating Mechanism) – هدف و تهديد(Target/Threat)

رابطه بين عناصر اصلي خطر / مدل ملكولي خطر / مدل چرخهاي گردنده

مدل های اپيدميولوژيک / مثل مدل پنير سوئيسی /   مدل های درختی، مثل درخت خطا

 مدل   Bow-tie  / مدل های سيستمی غير خطی / هرم حوادث

 تعريف سيستم از ديدگاه  MIL STD 882 / مروری براستانداردهای OHSAS 18001 و ISO 31000

خطرات اصلی منجر به حوادث فرايندی / فعاليت های پر خطر منجر به حوادث شغلی