نظام آراستگی 5s

528 بازدید

مرور مفاهيم 5s

مزايای اجرای 5s

انواع محيط كار

مرور مراحل اجرائی 5s

ساماندهی SEIRI

نظم و ترتيب  SEITON  

پاكيزه سازی  SEISO

استاندارد سازیSEIKETSU

نگهداری و انضباط SHITSUKE

انواع روشهای مديريت ديداری

جايگاه  5s در سيستم مديريت كيفيت

اصول ارزيابی نظام آراستگی

نظم در محيط توليدی

برقراری سلامت و ايمنی در محيط كار

دستورالعمل پيشنهادی برای استانداردسازی


ادامه مطلب

روش اجرایی بهداشت حرفه ای

1092 بازدید

هدف و دامنه كاربرد - مراجع و اسناد مرتبط

 شرح اقدامات - شرح عملیات

برنامه پایش عملکرد بهداشت حرفه ای شبکه ها و مراکز بهداشت

برنامه طرح بقا

برنامه پروفایل ایمنی شیمیایی

برنامه ارگونومی

برنامه مشاغل سخت و زیان آور

برنامه کنترل سیلیکوزیس

برنامه کنترل صدا در صنعت

برنامه بازديد از تشکيلات بهداشت حرفه ای

پاسخ به استعلام های بهداشتی

برنامه اندازه گيری و کنترل عوامل زيان آور

 

ادامه مطلب

نحوه شماره گذاری مستندات

747 بازدید

نحوه شماره گذاری مستندات

نحوه شماره گذاری نظام نامه یکپارچه

نحوه شماره گذاری روش های اجرایی

نحوه شماره گذاری فرم ها و سوابق

نحوه نگارش و صفحه آرایی مستندات

نحوه تهیه پیش نویس و تصویب مستندات

مدارک برون سازمانی


ادامه مطلب
OHS

چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي بر اساس مدل OGP

830 بازدید

چک لیست ممیزي مدیریت بهداشت حرفه اي

در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست بر اساس مدل OGP

موارد مورد ممیزي طبق الزامات و استانداردهاي موجود

رهبري و تعهد مدیر ارشد سازمان

خط مشی و اهداف استراتژیک

سازمان، منابع و مستند سازي

شناسایی ارزیابی، کنترل و کاهش ریسک مخاطرات بالقوه آسیب رسان بهداشتی و اثرات آنها

مدیریت تغییر

طرحریزي وضعیت اضطراري و غیر مترقبه

اجرا و پایش

 

Powered by Manager, Vahid Yadollahi IOHAS.CO


ادامه مطلب
OHS

BS ISO 45001:2018 farsi

1616 بازدید

سیستمهای مدیریت سلامت شغلی و ایمنی

سیستم مدیریت  OH&S

مدیریت عالی مدیریت ارشد

هدف OH&S

آسیب و بیماری

فرصت  OH&S

برونسپاری

سنجش و اندازه گیری

زمینه و بافت سازمان

درک نیازها و انتظارات و سایر طرفهای ذینفع

تعیین دامنه سیستم مدیریت OH&S

رهبری و مشارکت کارگران -کارکنان

مسئولیتها، اختیارات و نقشهای سازمانی

اقدامات برای رسیدگی به ریسکها و فرصتها

کنترل و برنامه ریزی عملیات

پاسخ و آمادگی اضطراری

پایش، سنجش، تحلی و ارزیابی عملکرد

رویداد، عدم انطناق و اقدامات اصلاحی


ادامه مطلب
OHS

رهنمودهايي براي ممیزي سیستمهاي مديريت

694 بازدید

اصول ممیزی

مدیریت کردن برنامه ممیزی

تعیین اهداف برنامه ممیزی

تهیه برنامه ممیزی

اجرای برنامه ممیزی

پایش برنامه ممیزی

بازنگری و بهبود برنامه ممیزی

آمادهسازی برای فعالیتهای ممیزی

تهیه و توزیع گزارش ممیزی

انجام اقدامات پیگیری بعد از ممیزی

شایستگی و ارزیابی ممیزان

تعیین شایستگی ممیز به منظور برآورده کردن نیازهای برنامه ممیزی

تعیین معیارهای ارزیابی ممیز

انتخاب روش مناسب ارزیابی ممیز

حفظ و بهبود شایستگی ممیز


ادامه مطلب
OHS

ISO 45001:2018 منتشر شد

520 بازدید

نسخه  نهایی استاندارد 

ISO 45001:2018 

منتشر شد متن انگلیسی را می توانید از لینک زیر دریافت کنید


ادامه مطلب
OHS

سيستم هاي مديريت انرژی ISO 50001:2011

448 بازدید

سيستم های مدیریت انرژی-الزامات همراه با راهنمای استفاده

خط مبنای انرژی - کارآیی انرژی - اهداف کلان انرژی

شاخص عملکرد انرژی - هدف خرد انرژی - مميزی داخلی انرژی

استفاده انرژی بارز - برنامه های عملياتی مدیریت انرژی

خرید خدمات انرژی ، محصولات ، تجهيزات و انرژی

ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات

عدم انطباق ها ، اصلاحات ، اقدام اصلاحی و اقدام پيشگيرانه

خروجی های بازنگری  -راهنما برای استفاده از این استاندارد بين المللی

ارتباط بين ISO 50001:2011 ,ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005

ادامه مطلب
OHS

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها EOP

1412 بازدید

برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها

انواع و مراحل تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوريت ها / سناریوی پایه مبانی عملیات پاسخ

 کارکردهای فاز آمادگی کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ :

  S1 عملیات اورژانس پیش بیمارستانی   /   S2 عملیات پاسخ بیمارستانی

  S3 مدیریت بیماری های واگیر /  S4  مدیریت بیماری های غیرواگیر / S5  بهداشت محیط  

 S6 سلا مت خانواده و جمعیت /  S7  تغذیه  / S8 حمایتهای روانی اجتماعی

 S9  آموزش سلامت  / S10  خدمات آزمایشگاهی  /  S11 عملیات پاسخ دارویي

مبنای تدوین و عملیاتی شدن EOP  / مدل چهار فازی مدیریت خطر بلایا 

برنامـه هـای پاسـخ بـه بلایـا و فوریـت هـا بـه دو نـوع راهبـردی و عملیاتـی تقسـیم مـی شـوند.

مبانی عملیاتی مورد نظر این EOP عبارتند از :

  ساختار مدیریت بحران /  سامانه فرماندهی حادثه  

 اعلام شرایط اضطراری و ختم آن /  سطح بندی حادثه

نمای شماتیک ارتباط ICP و EOC را در سطوح جغرافیایی مدیریت بحران

 الگوی سامانه فرماندهی حادثه در نظام سلامت / کارکردهای آمادگی برای پاسخ به بلایا  

 فایل ابزار ارزیابی خطر ایمنی و بالیا در بیمارستان HSI  در پورتال مرکز مدیریت حوادث در دسترس است

فایل ابزار ارزیابی ایمنی خطر بالیا در نظام شبکه  PHSI  در پورتال دفتر مدیریت خطر بالیا در سترس است.

آمادگي بيمارستاني درحوادث و بلايا برنامه ي كشوري :

معرفي سامانه فرماندهي حوادث بيمارستاني/  عملكردهاي مديريتي در زمان وقوع حوادث و بلايا

 سامانه ي فرماندهي حوادث بيمارستاني:

واحد عمليات / توزيع قدرت و مسئوليت در داخل واحد عمليات / عمليات فرماندهي در سطح دپارتمان واحد برنامه ريزي

 واحد پشتيباني روشهاي شناسايي پرسنل فرماندهي حادثه / ساخت و ايجاد مركز فرماندهي حادثه

آشنايي با ساختار فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني

 

 

ادامه مطلب
OHS

نظام آراستگی محیط کار 5S

504 بازدید

5S  كاربردي تمامي اجزاء PQCDSM را به كار میگیرد

طبقه بندی روشهای بهبود سازمانی - بهپویی- تفکر سیستماتیک

روشهاي بهبود سازماني بهره وري :

  • رويكرد بهبود مستمر - كايزني (KAIZEN)
  • رويكرد بهبود جهشي و نوآوري (INNOVATION)

نظام پیشنهادات بهپویی KSS  /  دایرو كنترل كیفیت  QCC   / كنترل كیفیت فراگیر TQC  

JIT / TPM  / ده اصل بهبود مداوم KAIZEN  / حذف اتلافها MUDA  

اجراي نظام سازمان دهي محیط كار 5S  / مدیریت دیداري VISUAL MANAGEMENT

مزاياي پياده سازي 5s  / اقدامات لازم براي پیاده سازی S1 / پاكیزه سازي  Seiso 

اقدامات لازم براي پیاده سازی s3  / استانداردسازي   Seiketsu  

اقدامات لازم براي پياده سازي S5 / مميزي 5s   / چك لیست ممیزي  S2  

چك لیست ممیزي S3 / چك لیست ممیزي  S4  / چك لیست ممیزي S5   

 

 

ادامه مطلب
OHS

كد بين المللي اخلاق در بهداشت حرفه اي ICOH

497 بازدید

كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي ICOH

UInternational Commission on Occupational Health

ترجمه و تدوين: دكتر رستم گلمحمدي دانشيار گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي همدان

وظايف و تعهدات شاغلين بهداشت حرفه اي

ضوابط اجرايي فعاليتهاي متخصصين بهداشت حرفه اي

كدهاي اخلاق براي متخصصين حرفه بهداشت حرفه اي، جدا از كدهاي اخلاق پزشكي براي پزشكان، در طي ده سال گذشته توسط تعدادي از كشورها به تصويب رسيد. دلايل متعددي براي توسعه علاقه به اخلاق در بهداشت حرفه اي در سطح ملي و بين المللي وجود دارد.

اصول اساسي سه پاراگراف زير خلاصه اصول اخلاق است كه كد بين المللي اخلاق حرفه اي براي متخصصين بهداشت حرفه اي توسط كميسيون بين المللي بهداشت حرفه اي (ICOH) آماده شده است:

  • فعاليت بهداشت حرفه اي بايد با توجه به بالاترين استانداردهاي حرفه اي و اصول اخلاقي انجام شود. رشته بهداشت حرفه اي بايد مصروف خدمت به سلامت و رفاه اجتماعي كارگران، به صورت انفرادي و در اجتماعي و همچنين كمك به بهداشت محيط زيست گردد. • تعهدات حرفه اي در بهداشت حرفه اي عبارت از حفاظت از حيات و سلامت كارگر، احترام به كرامت انساني و ترويج بالاترين اصول اخلاقي در سياست ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي است. صداقت در رفتار حرفه اي، بي طرفي و حفاظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي از كارگران بخشي ديگر از اين تعهدات مي باشد. • متخصص بهداشت حرفه بايد داراي استقلال كامل و حرفه اي بوده و از انجام وظايف خود رضايتمند باشند. آنها بايد براي به دست آوردن و حفظ صلاحيت لازم براي انجام وظايف خود و تامين شرايط انجام وظايف خود با توجه به عملكرد خوب مطابق با اخلاق حرفه اي تلاش نمايند.

ادامه مطلب
OHS

مدیریت ایمنی فرایند PSM و شناخت خطرات در محیط های صنعتی

1124 بازدید

تاریخچه  PSM/ اهداف برنامه  OSHA PSM / اهداف برنامه  EPA RMP/ اهداف  CSB

PSM و RMP اساس اصلی بررسی حوادث در تاسیسات فرایندی و نفت و گاز است.

عناصر مدیریت ایمنی فرایند بر اساس OSHA 3132

Key Elements of PSM  14/ مروری بر استاندارد OHSAS 18001و ISO 31000

سیستم صدور مجوز کار  PTW / سه علت اصلي رخداد حوادث

عناصر اصلي خطر : عنصر خطر ناك    (Hazardous Element)

مكانيسم آغازگر(Initiating Mechanism) - هدف و تهديد(Target/Threat)

رابطه بين عناصر اصلي خطر / مدل ملكولي خطر / مدل چرخهاي گردنده

مدل های اپيدميولوژيک / مثل مدل پنير سوئيسی /   مدل های درختی، مثل درخت خطا

 مدل   Bow-tie  / مدل های سيستمی غير خطی / هرم حوادث

 تعريف سيستم از ديدگاه  MIL STD 882 / مروری براستانداردهای OHSAS 18001 و ISO 31000

خطرات اصلی منجر به حوادث فرايندی / فعاليت های پر خطر منجر به حوادث شغلی


ادامه مطلب
OHS

مبانی و الزامات استاندارد OHSAS 18001 : 2007

387 بازدید

لزوم استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHS )

بررسی رویداد، عدم انطباق، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه

ممیزین OHSAS 18001 ازسازمان چه می خواهد؟

نگاهی به استاندارد جدید ISO 45001 : 2016

هدف کلی استاندارد OHSAS

تفاوت اساسی میان استاندارد iso 45001 و OHSAS 18001


ادامه مطلب
OHS

روش اجرايي واكنش در شرايط اضطراري

1848 بازدید

اقدامات قبل از وقوع (طرح پيشگيري و مقابله)

شناسايي انواع وضعيتهاي اضطراري / كميته اضطراري (كميته بحران)

شرح وظايف اعضاي كميته اضطراري شرکت / وظايف معاون برنامه ريزي و منابع انسانی

وظايف مهندس كشيك منطقه / مركز كنترل اضطراري

دستورالعملهاي آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

اقدامات حين وقوع (طرح مقابله)

اطلاع از حادثه اضطراري / تشکيل جلسه کميته اضطراري

نجات و درمان مصدومين و انجام کمک‏هاي اوليه


ادامه مطلب
OHS

راهنمایی برای اجرای استاندارد ملی ایران 18001

599 بازدید

سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي – الزامات

 الگوي سيستم مديريت OHS براي استاندارد هاي  OHSAS

هدف و دامنه كاربرد /   اصطلاحات و تعاريف / الزامات سيستم مديريت OHS / الزامات OHS  

مشي خط /  طرح ريزي / اجرا و عمليات بررسي /  بازنگري /  مديريت /  اقدام پيشگيرانه

کنترل سوابق / ممیزی داخلی / انتخاب ممیزان / هدایت ممیزی /

فرآیند شناسایی خطر و ارزیابی ریسک

ثبت و مستند کردن نتایج / آمادگی واکنش در شرایط اضطراری

بررسی رویداد ، عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه


ادامه مطلب
OHS

ممیزی ایمنی Safety Audits

1214 بازدید

تعریف ممیزی ایمنی / منافع انجام ممیزی / اهداف اصلی ممیزی /

 انواع ممیزی های ایمنی:

- جامع و وسیع (COMPREHENSIVE )               - محدود ( LIMITED )

- رسمی ( FORMAL  )                             - غیر رسمی ( INFORMAL )

اجرای برنامه های ممیزی:

 فعالیت های پیش ممیزی /  فعالیت های درون سایت / فعالیت های پس از ممیزی

دو جزءتکمیلی فرایند  مميزي  

ارزيابي : فرايند ايجاد يك نظريه (قضاوت) در مورد قوت و ضعف فعاليت هاي تحت بازنگري

تاييد: فرايند تعيين انطباق با استاندارد هاي مشخص

معرفی روش های D&S  -  CHASE -  ISRS -  Safety map .

 تشریح روش  D&S


ادامه مطلب
OHS

اصول و راهنماي کاربرد مدیریت ریسک ایزو 31000

827 بازدید

فرایند ساختاری برای مدیریت ریسک ابر سازمانها و الزامات ایزو 31000

کسب فواید مدیریت ریسک سازمانهای اقتصادی وصنعتی  REM

مدیریت ریسک سازمانهای تجاری و صنعتی Enterprise

مراحل مدیریت ریسک براساس ایزو 31000

معماری ریسک PLC بزرگ     /  تکنیکها و روش های مدیریت ریسک

چرا مديريت ريسك امروزه به صورت يك ضرورت و نياز در آمده است؟

برخي از مهمترين حوادث رخ داده در صنايع

آماده سازي و اجراي طرح هاي کاهش ریسک


ادامه مطلب
OHS

راهنمای تدوین طرح بهداشت، ایمني و محيط زیست HSE PLAN

702 بازدید

طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زمان برگزاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه نمایند.

هدف - دامنه کاربرد   تعاریف -  خط مشی HSE -  هدف گذاری HSE

سازمانی چارت HSE -  مسئوليتها -ارتباطات و مشارکت  مدیریت ریسک و جنبه

الزامات قانونی HSE  - تجهيز کارگاه   صلاحيت -  آموزش -مستندات --

روش اجرایی  - کنترل عمليات  - طرح واکنش در شرایط اضطراری   بازرسی

اقدام اصلاحی و پيشگيرانه  - اصلاح و توقف عمليات

گزارش دهی و تجزیه و تحليل حوادث  - برچيدن کارگاه  -  تعهد به اجرای طرح


ادامه مطلب
OHS