برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱,۲-Dihydroxyanthraquinone

Mordant Red 11; Alizarin2-1 دی هیدروکسی آنتراکینون

آليزارين؛ مردانت رد ۱۱

۷۲-۴۸-۰