برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱-۲- Dimethoxyethane

 ۱-۲ دی متوکسی اتان

۱۱۰-۷۱-۴