برگه ی اطلاعات ایمنی مواد

MSDS

 ۱متیل-۲ -پیرورولیدینون

۱-Methyl-2-pyrrolidinone

۸۷۲-۵۰-۴