كدگذاري پارچه های لباس کار

نشانه يا نشانه‏ هايي براي انواع الياف بكاررفته در پارچه

علامت C  – علامت  CR  – علامت SR

حرف نشان دهنده شيدرنگ  L  يا  M يا  D

ثبات رنگ