تعريف فضاهاي محصور – انواع فضاهاي محصور : بويلر و فرنِسها-   سامپ ها – منهول

 وسل ها – خطوط لوله – محلهاي گود برداري شده – تانک ها – درام ها – پیت ها -کمپرسورها

خطرات فضاهاي محصور – خطرات كمبود و افزايش اكسيژن – استاندارد OR-OSHA  ۲۱۵

عوامل مورد نياز براي بوجود آوردن فضاي قابل اشتعال

عوامل مهم در بوجود آمدن اتمسفر سمي در فضاي محصور – خطرات فيزيكي در فضاي محصور

خطرات دما – خطرات الكتريكي – خطرات صدا – موارد مورد نياز براي مجوز كار در فضاي محصور

جداسازي مكانيكي والكتريكي –  نگهبان نجات فضاي محصور – تهویه فضای محصور

تست گاز براي شناسايي و مشخص كردن فضاي كار محصور

دستور العمل ورود به محيط بسته حاوي گاز سمي H2S  و CO