مواردی که در بازدید از خاموش کننده ها باید مورد بررسی قرار بگیرد

۱_ بدون شارژ ماندن
۲_ انجام نشدن آزمون های سلامت دستگاه
۳_ زنگ زدگی در بدنه
۴_ گذشتن از زمان استاندار شارژ
۵_ ایجاد آسیب در بدنه خاموش کننده در اثر ضربه
۶_ ایجاد آسیب در بدنه خاموش کننده در اثر مواد شیمیایی
۷_ فاسد و سوراخ شدن شیلنگ خروجی خاموش کننده
۸_ وجود هرگونه شکستگی در قطعات خاموش کننده
۹_ از کار افتادن مانومتر (فشارسنج) دستگاه
۱۰_ از بین رفتن مقاومت اسمی بدنه خاموش کننده در اثر ماندن در حرارت بالا
۱۱_ ترکیدگی در خاموش کننده یا کارتریج آن
۱۲_ نصب در جای نامناسب
۱۳_ نصب در ارتفاع نامناسب
۱۴_ نصب در مکان نم دار و مرطوب
۱۵ _ نصب در شرایط محیطی نا مناسب
۱۶_ انسداد مسیر خروجی نازل خاموش کننده
۱۷_ آب بندی نبودن و وجود نشتی در خاموش کننده
۱۸_ نداشتن ضامن ایمنی (پین ایمنی)

نحوه بازرسي كپسول هاي اطفاء حريق :

۱- داغي قطعات تعويضي كپسول هاي اطفاء حريق از پيمانكار شارژ كننده گرفته شود.

۲- بررسي وضعيت فيزيكي خاموش كننده ها .

۳- نتيجه تست هيدرواستاتيك كليه كپسول ها طي نامه اي از طرف پيمانكار ابلاغ گردد.

۴- هدف از بازديد كپسول ها اطمينان يافتن از عملكرد موثر وايمن خاموش كننده در موقع بروز حريق مي باشد.

۵- پيمانكار شارژ كننده كپسول هاي اطفاء حريق مي بايست با هماهنگي و احد HSE آموزش اطفاء حريق بر گزار نموده و از كپسول هاي تاريخ گذشته براي اين منظور استفاده نمايد .

۶- سيم پلمب به گونه اي باشد كه در مواقع ضروري به راحتي بريده شود .

۷- كپسولهاي اطفاء حريق هنگام تحويل به صورت گزينشي وزن شود.

۸- درجه فشار سنج كپسول ها به صورت چشمي كنترل شود.

۹- كارت شارژ بر روي كپسول ها الصاق گردد.

۱۰-بازديد ماهيانه از كليه كپسول ها ي اطفاء حريق غير از CO2 كه هر ۶ ماه يكبار مي بايست بازرسي گردد.

۱۱- بازرسي ساليانه براي اطلاع از كيفيت و كميت مواد خاموش كننده و در صورت نياز شارژ مجدد.

۱۲- تست هيدرو استاتيك هردوسال يكبار براي اطمينان از سالم بودن بدنه كپسول ها انجام شود.

۱۳- خاموش كننده بعد از استفاده بلافاصله بايد شارژ شده و در محل خو د مستقر گردد .

۱۴- مانور حداقل هر ۶ ماه يكبار طبق آيين نامه مي بايست انجام شود وكليه افراد لازم است در مانور شركت نمايند .

۱۵- در كارگاه هائي كه افراد آتش نشان دارند هر ماه يكبار مانور برگزار گردد و كارگاه هائي كه افراد آتش نشان ندارند بطور تدريجي كليه افراد اموزش آتش نشاني ببينند و همچنين كليه نگهبانان در اين زمينه اموزش ديده باشند .

۱۶-هنگام جمع آوري كپسول هاي اطفاء حريق براي شارژ مي بايست به جاي آنها كپسول جايگزين مستقر نمود.

۱۷- دوره بازرسي خاموش كننده ها بعد از نصب هر ماه يكبار است و در هر بازرسي موارد زير بايستي بازرسي گردد.

۱۸-كپسول اطفاء حريق در محل استقرار تعيين شده قرار داده شود .

۱۹- مانعي در مسير دسترسي به كپسول اطفاء حريق وجود ندشته باشد.

۲۰- راهنماي عمل خاموش كننده بررو ي كپسول يا در كنار آن نصب شده باشد.

۲۱- پلمب خاموش كننده باز نشده باشد .

۲۲- وزن خاموش كننده مشخص گردد، معمولاً مقدار وزن كل بايد برابر مقدار درج شده بر روي كپسول باشد .