گزارش با توجه کامل به مفاد ۹۰ و۹۳ قانون تأمین اجتماعی

فرم گزارش حادثه hse ( فوری) به دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی – محیط زیست و انرژی

فرم گزارش ۲  گزارش حادثه hse  ( میدانی ) ) به دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی –محیط زیست و انرژی

فرم گزارش ۳  گزارش حادثه hse  ( تحلیلی – نهایی ) ) به دفتر مدیریت صنعت و معدن – مدیریت بهداشت و ایمنی – محیط زیست و انرژی