سيستم های مدیریت انرژی-الزامات همراه با راهنمای استفاده

خط مبنای انرژی – کارآیی انرژی – اهداف کلان انرژی

شاخص عملکرد انرژی – هدف خرد انرژی – مميزی داخلی انرژی

استفاده انرژی بارز – برنامه های عملياتی مدیریت انرژی

خرید خدمات انرژی ، محصولات ، تجهيزات و انرژی

ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات

عدم انطباق ها ، اصلاحات ، اقدام اصلاحی و اقدام پيشگيرانه

خروجی های بازنگری  -راهنما برای استفاده از این استاندارد بين المللی

ارتباط بين ISO 50001:2011 ,ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005