مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری

ENSS توسط گری تافت و اندرسون۱۹۸۱ تهیه شده است .

روش نمره گذاری ENSS

ویژگی های روان سنجی