كارفرمايان قبل ازاجراي آناليز خطرات فرآيند PHA  مورد نياز اين استاندارد٬ بايد اطلاعات مكتوب ايمني فرآيند را گردآوري نمايند.

اين كتابچه خلاصه نسخه نهايي استاندارد PSM مديريت ايمني فرآيند OSHA مي باشد.

 آنالیز فرآيند خطرات Process Hazard analysis / استانداردهاي سلامت و ايمني حرفه اي – بخش ۱۹۱۰

­ مواد قابل انفجار ۱۰۹­-۱۹۱۰/ مديريت مواد شيميايي خيلي خطرناك ­۱۱۹-۱۹۱۰

بازنگري ايمني در مرحله قبل از شروع به كار /  ایمنی پيش راه اندازی  pssr/ تقسيم بندی مراحل اجرای موثر PSSR