كميت ها و واحد هاي معمول درراديولوژي:

پرتودهي Exposure – دوز جذبي Absorbed Dose   –  دوز معادل  Equivalent Dose

مكاني های پرتو يونساز :   الف ) ناحیه تحت کنترل   ب  )  ناحیه بدون کنترل  

Maximum  Permissible  Dose  M PD

حداكثر دوز مجاز  ۲rem  /  بار كار هفتگي در مواجهه با پرتو Weekly  work  Load

 فاكتور استفاده   user factor / فرمول محاسبه براي ضخامت سرب

فاكتوراشغال (T) نشان دهنده ميزان اشغال يك ناحيه توسط افراد است.

عوامل موثر برحساسيت پرتوي :

عوامل فیزیکی : Dose – LET – RBE – Fractionation (تقطيع دوز) – Dose Rate

عوامل بيولوژيكي : اكسيژن – recovery (بهبودی) – جنس  – سن   Age – مواد شیمیایی

محاسبه RBE  تأثير نسبی بيولوژيكي – ابتلا به انواع بيماريهاي بدخيم در پرتوگیری

پرتوهاي يونساز وحاملگي – تخمين دوز جنين براساس جدول – آثار پرتوهاي يونساز